Łowisko Zacisze

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Łowisko czynne jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:00 w dni powszednie, weekendy oraz święta całą dobe

1.2. Dniówka trwa od 7:00 do 19:00 (Nocka od 19:00 do 7:00 tylko weekendy)

1.3. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz zabijania ryb w myśl zasady “ZŁÓW I WYPUŚĆ” pod rygorem karalności.

§2 Wędkowanie

2.1. Wykupienie zezwolenia uprawnia do wędkowania na 2 wędki na osobę w granicach stanowiska.

2.2. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania:

2.2.1. Podbieraka o rozstawie ramion ~ 1 metr

2.2.2. Kołyski karpiowej

2.2.3. Środka do dezynfekcji ran

2.2.4. Worka karpiowego typu sling

2.3. Przetrzymywanie ryb w workach karpiowych możliwe wyłącznie w celu przygotowania do zdjęcia.

2.4. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb oraz regularne polewanie ich wodą. Prosimy nie przetrzymywać ryb na macie dłużej niż kilka minut od złowienia.

2.5. W przypadku złowienia ryby z oznakami chorobowymi lub uszkodzeniami mechanicznymi należy umieścić ją w worku karpiowym i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Gospodarza Łowiska

2.6. Dozwolone jest korzystanie z modeli (łódek) zdalnie sterowanych.

2.7. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb. W przypadku ujawnienia kradzieży ryb, wędkujący musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty kary w wysokości 500 zł/kg. Zapłata tej kwoty nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryb nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.

§3 Zakazy, nakazy, obowiązki

3.1. Załatwianie potrzeb fizjologicznych możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

3.2. Wszelkie uwagi należy zgłaszać w formie SMS do Gospodarza Łowiska

3.3. Odchody pozostawione po zwierzętach muszą zostać usunięte przez własciciela zwierzęcia.

3.4. Zakaz wnoszenia na łowisko środków chemicznych mogących zagrażać środowisku wodnemu.

3.5. Na terenie łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym

3.6. Obowiązuje zakaz niszczenia roślinności poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin, naruszania linii brzegowej oraz budowania stanowisk wędkarskich.

3.7. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w łowisku.

3.8. Obowiązuje zakaz zaśmiecania terenu łowiska. Wszelkie śmieci wędkujacy ma obowiązek zabrać ze sobą po zakończeniu wędkowania.

3.9. Zabrania się głośnego zachowywania oraz głośnego słuchania muzyki.

3.10. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania na sąsiednich stanowiskach.

3.11. Obowiązuje całkowity zakaz łowienia na plecionki oraz na kotwiczki.

§4 Przepisy porządkowe

4.1. Próba kradzieży oznacza zakaz ponownego wstępu na łowisko.

4.2. Łowisko jest monitorowane.

4.3. Na stanowisku mogą przebywać osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

4.4. Obecność osób odwiedzających nie może utrudniać wędkowania na innych stanowiskach

4.5. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące, odwiedzające oraz psa ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

4.6. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4.7. Stanowiska należy pozostawić w czystości i porządku po zakończeniu wędkowania.

4.8. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.

4.9. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Osoby takie usuną zniszczenia we własnym zakresie przed opuszczeniem łowiska, lub dokonają opłaty pokrywającej zniszczenia.

4.10. Właściciel Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych.

4.11. Właściciel, Gospodarz Łowiska, Opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku.

4.12. Wędkujący na Łowisku Zacisze lgiń zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku oraz danych osobowych do celów marketingowych.

4.13. Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4.14. Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów oraz nałożyć dożywotni zakazu wykupu zezwolenia.

4.15. Kwota za wykupienie zezwolenia w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.